“พรบ.ล้มกีฬา” เรื่องจำเป็นที่ควรรู้ก่อนทำการแข่งขัน ASIA ROAD RACING CHAMPIONSHIP 2023

เพื่อให้การแข่งขันรถจักรยานยนต์อาชีพ รายการ ASIA ROAD RACING CHAMPIONSHIP 2023 ดำเนินงานปฏิบัติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556

ข้อที่ 2 ห้ามมิให้การแข่งขันกีฬาอาชีพ มีการแสร้งแพ้หรือโดนกระทำการหรือไม่กระทำการแข่งขันกีฬาอาชีพโดยมีเจตนาทุจริต และให้หมายรวมถึงการเข้าแข่งขันกีฬาอาชีพ โดยสมยอมกันเพื่อให้ผลการแข่งขันเป็นไปตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตาม พรบ.กีฬาอาชีพ

เมื่อตรวจพบ การวิธีการพิจารณาโทษจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ตัดสิน ทั้งนี้ผู้อานวยการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้ชี้ขาดในการพิจารณาดำเนินการต่อไป

** ตามประกาศจากสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย เรื่อง คณะกรรมการเฝ้าระวังการล้มกีฬา และการใช้สารต้องห้าม ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563** ตามประกาศจากสมาคมกีพาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามมิให้มีการล้มกีพาลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

Leave a Reply