ประกาศเลื่อน “OR Thailand Grand Prix 2020” เป็นวันที่ 2-4 ต.ค.

ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ประกาศเลื่อนการแข่งขัน OR Thailand Grand Prix 2020 เป็นวันที่ 2-4 ตุลาคม 2563 ทางคณะผู้จัดงานฯ ขอแจ้งขั้นตอนการใช้บัตรเดิมเข้าชม หรือขอรับเงินคืน กรณีไม่สามารถมาร่วมชมการแข่งขันได้ ดังนี้

สำหรับท่านที่ซื้อบัตรเข้าชมของวันและเวลาเดิมสามารถเข้าชมในวันที่ 2-4 ตุลาคม 2563 ได้ตามปกติ ส่วนลูกค้าที่ซื้อบัตรเข้าชมแล้ว แต่ไม่สะดวกในการไปชม วันที่ 2-4 ตุลาคม 2563 มีความประสงค์จะแจ้งความจำนงขอเงินคืน สามารถแจ้งความจำนงขอคืนบัตรเข้าชมได้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ผ่านทางแบบฟอร์ม https://forms.gle/McZFD7CqJZofuyPu6 (โดยต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขการซื้อแต่ละช่องทาง รายละเอียดตามเว็บไซต์ www.allticket.com หรือ www.facebook.com/allticketth)

หลังจากนั้นบริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด จะดำเนินการสรุปยอดบัตรที่ลูกค้าขอรับเงินคืน ส่งให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการเบิกเงินคืนให้กับลูกค้าต่อไป ทั้งลูกค้าสามารถติดต่อขอรับเงินค่าบัตรเข้าชมคืน (ตามเงื่อนไขการซื้อแต่ละช่องทาง) ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563  โดยลูกค้าต้องแจ้งความจำนงขอคืนบัตรผ่านแบบฟอร์มภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 แล้วเท่านั้น จึงจะสามารถขอรับเงินคืนได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 02-826-7788

According to the Sports Authority of Thailand announced the postponement of the OR Thailand Grand Prix 2020 for 2 – 4 October 2020. The circuit team notice the procedures for using the original ticket or request a refund in case of unable to attend the event as follows.

Firstly, for customers who have already purchased tickets can use the original ticket that you bought to attend the event on 2-4 of October 2020. Secondly, for customers who have already purchased tickets but will not be able to attend the event on 2-4 of October 2020, can request a refund by 30 April 2020 via Google Form: https://forms.gle/McZFD7CqJZofuyPu6 (Customers must comply with the purchase’s conditions in each way and see more information at www.ALLticket.com or www.facebook.com/allticketth).

After that, Counter Service Company Limited will conclude and send number of refunds to the Sports Authority of Thailand in making the reimbursement the customers. Importantly, customers who notify their intention to return the ticket via Google Form by 30 April 2020 only will be able to get a refund from 15 June – 15 July of 2020 (according to the purchase’s conditions).

For more information, please contact 0-2826-7788

Leave a Reply