ข้อควรรู้เรื่องการใช้สารต้องห้ามก่อนทำการแข่งขัน ARRC  2024

เพื่อให้การแข่งขัน ASIA ROAD RACING CHAMPIONSHIP 2024 สนามที่ 1 ดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556


ข้อที่ 1 ห้ามมิให้การแข่งขันกีฬาอาชีพ ใช้สารต้องห้าม หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตาม พรบ.กีฬาอาชีพ เมื่อตรวจพบ การวิธีการพิจารณาโทษจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ตัดสิน ทั้งนี้ผู้อานวยการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้ชี้ขาดในการพิจารณาดำเนินการต่อไป


** ตามประกาศจากสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย เรื่อง คณะกรรมการเฝ้าระวังการ
ล้มกีฬา และการใช้สารต้องห้าม ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

Leave a Reply