ลงทะเบียนสมัคร Chang International Circuit Friend Club

* ถ่ายภาพคู่กับผลิตภัณฑ์ช้าง ขนาดไฟล์ที่แนบไม่ควรเกิน 1 MB./File size should not exceed 1 MB.

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.

เงื่อนไขในการลงทะเบียน Chang International Circuit Friend Club :

1. การสมัครบัตร 1 คน สามารถสมัครได้ 1 ครั้งเท่านั้น
2. ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และทางทีมงานขอเวลาในการ
ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องก่อนส่งบัตรให้กลับทาง email ที่ลงทะเบียนไว้
3. การสมัครบัตรสิทธิประโยชน์ จะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทาง facebook/ChangInternationalCircuit
4. โปรดแสดงบัตรทุกครั้งก่อนซื้อบัตร เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์
5. บริษัทมีสิทธิที่จะปฎิเสธ หากผู้สมัครไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
6. บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบัตรสิทธิประโยชน์ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า